Logo Logo
AgroBio Effect - vosy a sršně 400 ml
AgroBio Effect - vosy a sršně 400 ml
Krátky popis Exkluzívny produkt AgroBio Effect - vosy a sršně 400 ml od výrobca AgroBio u nás nájdete takmer zadarmo za 5,96 €
Obvyklá cena
  • 5,96
Výrobca/Značka
AgroBio
Hodnotenie
Effect aerosol proti vosám pro okamžité hubení vos a sršňů. hubení vos a sršnů s okamžitým a prodlouženým účinkem kontaktní insekticid bezpečná aplikace postřikem ze vzdálenosti 4-6 m na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření) aplikace v exteriéru Použití: Aplikujte v exteriéru (zahrada, pergola, aj. ). postřik přímo na hmyz preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj. ). Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné odráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechovat mlhu/výpary. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.
Výrobca AgroBio
Ďalšie produkty od výrobcu AgroBio
Ďalšie produkty v kategórii Ochrana proti škodcom